Business Principles

Auteur: legal counsel Bob Market BV
Gekeurd door: Directie Bob Market BV
Titel: Business Principles van Bob Market BV
Geschreven op: 1 April 2018

Inleiding

Wij zijn Bob Market BV, de onmisbare schakel tussen partijen met als doel het optimaliseren van het bedrijfsresultaat. Wij bieden gemak, controle en betrouwbaarheid voor iedere klant, partner en medewerker.

We zijn een bedrijf met een groot internationaal netwerk. Onze Business Principles vormen de basis voor ons handelen en zijn leidend bij onze besluiten om zaken te doen met andere bedrijven of samen werkingsverbanden aan te gaan.Wij verwachten van iedereen die bij of voor Bob werkt en van onze zakelijke relaties dat zij zich houden aan onze Business Principles.

In de Business Principles staat beschreven wat wij verwachten van onze zakelijke relaties en iedereen die bij of voor Bob werkt, alsmede wat zij van Bob mogen verwachten. Om bepaalde situaties verder uit te leggen, zijn er een aantal gedragscodes opgesteld. In deze codes wordt beschreven hoe te handelen in de betreffende situaties.

Betrouwbaar

Wij houden ons aan wet-en regelgeving. We verstrekken volledige, eerlijke, nauwkeurige en tijdige informatie in onze rapportages. Externe rapportages stellen we op aan de hand van de wettelijke voorschriften en de internationaal geldende standaarden.

Wij beschermen de eigendommen en informatie die aan ons zijn toevertrouwd. Onze klanten kunnen erop rekenen dat we zorgvuldig, met discretie en volgens afspraak omgaan met alle data en gegevens die aan ons zijn toevertrouwd.  Het is daarom van belang dat wij deze zaken met de grootst mogelijke zorg beschermen. Informatie die ons in vertrouwen is meegedeeld, zullen we onder alle omstandigheden als zodanig behandelen en niet in de openbaarheid brengen.

Wij communiceren open, eerlijk en transparant met iedereen die bij of voor Bob Market BV werkt, onze klanten, onze zakelijke relaties, onze aandeelhouders, overheden, de pers en de samenleving.

Intern bij Bob

Wij vermijden conflicterende belangen.
Onze integriteit en reputatie zijn voor een groot deel afhankelijk van hoe onze medewerkers zich gedragen. Zorg er daarom voor dat je(iedere schijn van) conflicterende belangen vermijdt en handel integer.

Wij gebruiken bedrijfsmiddelen niet voor ongeoorloofd persoonlijk gewin.
Bedrijfsmiddelen zijn aan jou toe vertrouwd om je functie te kunnen uitvoeren. Maak geen gebruik van onze bedrijfsmiddelen om er zelf financieel of op andere wijze beter van te worden.

Wij verlangen,  betalen of accepteren geen steekpenningen of ongepaste persoonlijke geschenken.
Zorg ervoor dat je niet omkoopbaar bent, accepteer of betaal geen steekpenningen en aanvaard in dat kader geen persoonlijke en financiële voordelen.

We zullen geen onethische praktijken uitoefenen om concurrentie voordeel te behalen.
Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat we onder alle omstandigheden eerlijk en transparant zakendoen.We geloven in eerlijke competitie. We zullen geen ontoelaatbare praktijken uitoefenen om concurrentie voordeel te behalen. We zullen ook geen misbruik maken van de belangrijke positie die we in sommige markten innemen. Wij voldoen volledig aan de relevante wetgeving inzake corruptie en omkoping die van toepassing is op Bob Market BV. Wij zijn ervan overtuigd dat deze wetgeving gelijk is aan de huidige internationale wetgeving inzake omkoping en corruptie, waaronder de Britse omkopingswet (Bribery Act 2010), het Verdrag van de OESO inzake bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties, 1997 en de Amerikaanse wet op corrupte praktijken in het buitenland (Foreign Corrupt Practices Act) uit 1977, zoals gewijzigd in 1988 en 1998 (Foreign Corrupt Practices Act Amendments). Wij eisen van al onze subcontractors, tussenpersonen en leveranciers dat zij geheel voldoen aan alle wetgeving inzake omkoping en corruptie die op hen van toepassing is en dat zij omkoping en corruptie tegengaan d.m.v. een intern compliance programma dat gelijk is aan de huidige internationale wetgeving inzake omkoping en corruptie, waaronder de Britse omkopingswet (Bribery Act 2010), het Verdrag van de OESO inzake bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties, 1997 en de Amerikaanse wet op corrupte praktijken in het buitenland (Foreign Corrupt Practices Act) uit 1977, zoals gewijzigd in 1988 en 1998 (Foreign Corrupt Practices Act Amendments). Een schending van de relevante wetgeving inzake omkoping en corruptie door een subcontractor, tussenpersoon of leverancier wordt gezien als een wezenlijke schending van een eventuele relevante overeenkomst en geeft Bob het recht een dergelijke overeenkomst per direct te beëindigen.

Respect en diversiteit

Onze basis:
a) Wij scheppen gelijke kansen voor al onze medewerkers.
b) Wij maken geen onderscheid op basis van leeftijd, handicap, etnische afkomst, geslacht, burgerlijke staat, ras, godsdienst of seksuele geaardheid.
c) Wij behandelen iedereen eerlijk en met respect voor privacy.
d) Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers anderen eerlijk en met respect behandelen.
e) Wij bieden al onze medewerkers veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.
f) We bieden onze medewerkers een veilige werkplek en gezonde arbeidsomstandigheden.
g) We zetten ons in om risico’s op ziekte en ongevallen op het werk tot een minimum te beperken.
h) We doen alles binnen ons vermogen om ervoor te zorgen dat onze medewerkers hun functie op een veilige wijze kunnen uitvoeren.
i) Wij accepteren geen enkele vorm van bedreiging of geweld.
j) Wij zijn samen verantwoordelijk voor een goede onderlinge verstandhouding en een prettige werksfeer.

Klantgerichtheid

Wij streven ernaar onze klanten de meest betrouwbare en efficiënte oplossingen te bieden. Onze klanten kunnen ervan op aan dat we altijd naar de best denkbare en meest betrouwbare oplossingen zoeken om hun business te ondersteunen te optimaliseren en te vergroten. 

Neutraal

Wij mengen ons niet in partijpolitiek. We zijn onafhankelijk en onpartijdig. We mengen ons niet in partijpolitiek en verstrekken geen leningen, giften of donaties aan politieke groeperingen. Een individuele of zakelijke inspanning voor een politieke partij mag nooit worden gekoppeld aan het merk Bob.

Maatschappelijk verantwoord

Wij committeren ons aan de ontwikkeling en bevordering van een cultuur waarin de mensenrechten niet worden geschonden.

We accepteren onze verantwoordelijkheid. We voelen ons vrij om onze maatschappelijke visie te geven op kwesties die van invloed zijn op het milieu, de wereld, het gelijkheidsbeginsel, onze activiteiten, onze medewerkers, onze aandeelhouders en onze klanten. Wij zullen alles binnen ons vermogen doen om slavernij en mensenhandel te voorkomen. Wij hebben een zerotoleranceaanpak aangaande slavernij en mensenhandel. Daarnaast verbinden wij ons ertoe ethisch en integer te handelen in al onze zakelijke transacties en relaties [en effectieve systemen en controles te implementeren en handhaven om te garanderen dat moderne slavernij en mensenhandel op geen enkele plek in ons bedrijf of onze toeleveringsketens plaatsvindt]. Wij verwachten van al onze contractanten, leveranciers en andere zakenpartners dat zij aan dezelfde strenge normen voldoen en verwachten dat onze leveranciers dezelfde hoge eisen stellen aan hun eigen leveranciers.

In het kader van onze bedrijfsvoering ondersteunen en streven wij ernaar ontwikkelingen te initiëren die het milieu en de samenleving duurzaam ten goede kunnen komen.
Bob streeft naar duurzaamheid en hoogwaardige kwaliteit. Wij stimuleren ontwikkelingen die het milieu en de samenleving ten goede komen. De maatschappij kan ervan op aan dat we zulke initiatieven, indien mogelijk en opportuun, in onze bedrijfsvoering opnemen. We dragen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en onderzoeken voortdurend hoe we die verder kunnen ontwikkelen.

Toepassing

De Business Principles van Bob Marketing BV zijn van toepassing op alle maatschappijen en medewerkers van Bob. Bob verwacht van haar zakenrelaties, tussenpersonen en leveranciers dat zij voldoen aan de Bob Market BV Business Principles.

Wij benadelen medewerkers, partners en/of klanten niet voor verliezen die resulteren uit de naleving van de Bob Business Principles, voor het melden van wangedrag of vermeend wangedrag met betrekking tot deze principes of voor het nemen van geoorloofde maatregelen met betrekking tot wangedrag of vermeend wangedrag.

Schending

Schending van de Business Principles van Bob Marketing BV kan leiden tot disciplinaire maatregelen, ontslag en, indien wetten worden overtreden, het instellen van een civielrechtelijke of strafrechtelijke procedure.